top of page
搜尋
  • 作家相片Megumi Hayasaka

什么普里玛吉! :迷你人物插画我负责了Watcha Elements Coordination系列的迷你人物插画,该系列将在Primaj Studio SoLaDo Takeshita Street商店出售。

1 次查看0 則留言

Komentar


bottom of page